Bílar félagsmanna Mercedes-Benz
 
 

Mercedes-Benz

 
  Númer R 650  
 
Tegund Mercedes-Benz 170S
 
Árgerð 1950
 

          
 
 
 
  Númer SU Y 70H  
 
Tegund Mercedes-Benz 170 S
 
Árgerð 1951
 

          
 
 
 
  Númer R 1406  
 
Tegund Mercedes-Benz 220
 
Árgerð 1953
 

          
 
 
 
  Númer R 5151  
 
Tegund Mercedes-Benz 190
 
Árgerð 1956
 

          
 
 
 
  Númer VE 654  
 
Tegund Mercedes-Benz 220S Coupe
 
Árgerð 1957
 

          
 
 
 
  Númer R 905  
 
Tegund Mercedes-Benz 180
 
Árgerð 1959
 

          
 
 
 
  Númer M 27  
 
Tegund Mercedes-Benz 190 c
 
Árgerð 1962
 

          
 
 
 
  Númer R 3274  
 
Tegund Mercedes-Benz 220b
 
Árgerð 1964
 

          
 
 
 
  Númer R 222  
 
Tegund Mercedes-Benz 190Dc
 
Árgerð 1964
 

          
 
 
 
  Númer B 8  
 
Tegund Mercedes-Benz 230 SL
 
Árgerð 1966
 

          
 
 
 
  Númer R 22  
 
Tegund Mercedes-Benz 300SEL 6.3
 
Árgerð 1967
 

          
 
 
 
  Númer GHP  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SL
 
Árgerð 1968
 

          
 
 
 
  Númer Ö 591  
 
Tegund Mercedes-Benz 250c
 
Árgerð 1969
 

          
 
 
 
  Númer R 7383  
 
Tegund Mercedes-Benz 300
 
Árgerð 1971
 

          
 
 
 
  Númer M 51  
 
Tegund Mercedes-Benz 280
 
Árgerð 1971
 

          
 
 
 
  Númer R 126  
 
Tegund Mercedes-Benz 508D
 
Árgerð 1971
 

          
 
 
 
  Númer G 11833  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SE 3.5
 
Árgerð 1971
 

          
 
 
 
  Númer R 3347  
 
Tegund Mercedes-Benz 280S
 
Árgerð 1971
 

          
 
 
 
  Númer R 71  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SE V8 3.5
 
Árgerð 1972
 

          
 
 
 
  Númer F 1972  
 
Tegund Mercedes-Benz 350SLC
 
Árgerð 1972
 

          
 
 
 
  Númer B 72  
 
Tegund Mercedes-Benz 300SEL
 
Árgerð 1972
 
 
 
 
  Númer R 3015  
 
Tegund Mercedes-Benz 450SL
 
Árgerð 1973
 

          
 
 
 
  Númer R 4115  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SE 4.5L
 
Árgerð 1973
 

          
 
 
 
  Númer D 62  
 
Tegund Mercedes-Benz 508D
 
Árgerð 1974
 

          
 
 
 
  Númer R 616  
 
Tegund Mercedes-Benz 240D
 
Árgerð 1975
 

          
 
 
 
  Númer B 1234  
 
Tegund Mercedes-Benz 420 SLC
 
Árgerð 1975
 

          
 
 
 
  Númer R 255  
 
Tegund Mercedes-Benz 230
 
Árgerð 1975
 

          
 
 
 
  Númer S 90  
 
Tegund Mercedes-Benz
 
Árgerð 1977
 

          
 
 
 
  Númer Í 977  
 
Tegund Mercedes-Benz 300D
 
Árgerð 1977
 

          
 
 
 
  Númer X 7800  
 
Tegund Mercedes-Benz 309D
 
Árgerð 1978
 

          
 
 
 
  Númer B 78  
 
Tegund Mercedes-Benz 450SL
 
Árgerð 1978
 
 
 
 
  Númer Y 1970  
 
Tegund Mercedes-Benz
 
Árgerð 1979
 

          
 
 
 
  Númer X 1844  
 
Tegund Mercedes-Benz 309D
 
Árgerð 1979
 

          
 
 
 
  Númer M 1099  
 
Tegund Mercedes-Benz 280 SE
 
Árgerð 1979
 

          
 
 
 
  Númer P 555  
 
Tegund Mercedes-Benz 230
 
Árgerð 1979
 

          
 
 
 
  Númer R 1623  
 
Tegund Mercedes-Benz 300 GD
 
Árgerð 1980
 

          
 
 
 
  Númer X 318  
 
Tegund Mercedes-Benz 200
 
Árgerð 1980
 

          
 
 
 
  Númer Í 9  
 
Tegund Mercedes Benz 280 SE
 
Árgerð 1980
 
 
 
 
  Númer Y 1825  
 
Tegund Mercedes-Benz 200 W123
 
Árgerð 1981
 

          
 
 
 
  Númer EE 388  
 
Tegund Mercedes-Benz 280S líkbíll
 
Árgerð 1981
 

          
 
 
 
  Númer R 40377  
 
Tegund Mercedes-Benz 250
 
Árgerð 1981
 

          
 
 
 
  Númer R 9116  
 
Tegund Mercedes-Benz 230
 
Árgerð 1981
 

          
 
 
 
  Númer LO 051  
 
Tegund Mercedes-Benz 500SLC
 
Árgerð 1981
 

          
 
 
 
  Númer G 1982  
 
Tegund Mercedes-Benz 300GD
 
Árgerð 1982
 

          
 
 
 
  Númer Z 1982  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SL
 
Árgerð 1982
 

          
 
 
 
  Númer Y 1983  
 
Tegund Mercedes-Benz 200
 
Árgerð 1983
 

          
 
 
 
  Númer R 3128  
 
Tegund Mercedes-Benz
 
Árgerð 1983
 

          
 
 
 
  Númer G 71  
 
Tegund Mercedes-Benz 280 SEL
 
Árgerð 1983
 

          
 
 
 
  Númer JK 571  
 
Tegund Mercedes-Benz 380SL
 
Árgerð 1983
 

          
 
 
 
  Númer II K57  
 
Tegund Mercedes-Benz 200E
 
Árgerð 1984
 

          
 
 
 
  Númer TP 868  
 
Tegund Mercedes-Benz 280SL
 
Árgerð 1984
 

          
 
 
 
  Númer K 740  
 
Tegund Mercedes-Benz 200E
 
Árgerð 1984
 

          
 
 
 
  Númer R 4255  
 
Tegund Mercedes-Benz 250
 
Árgerð 1984
 

          
 
 
 
  Númer Ö 2049  
 
Tegund Mercedes-Benz 307D
 
Árgerð 1985
 

          
 
 
 
  Númer R 72880  
 
Tegund Mercedes-Benz 230TE
 
Árgerð 1985
 

          
 
 
 
  Númer TX 658  
 
Tegund Mercedes-Benz 500SE
 
Árgerð 1985
 

          
 
 
 
  Númer R 7354  
 
Tegund Mercedes-Benz 380 SEL
 
Árgerð 1985
 
 
 
 
  Númer RÚNARS  
 
Tegund Mercedes-Benz 500SE
 
Árgerð 1986
 

          
 
 
 
  Númer R 1555  
 
Tegund Mercedes-Benz 300SE
 
Árgerð 1986
 

          
 
 
 
  Númer X 848  
 
Tegund Mercedes-Benz 280
 
Árgerð 1986
 

          
 
 
 
  Númer G 460  
 
Tegund Mercedes-Benz 300GD
 
Árgerð 1987
 

          
 
 
 
  Númer R 3015  
 
Tegund Mercedes-Benz 500SE
 
Árgerð 1988
 
 
 
 
  Númer AL 680  
 
Tegund Mercedes-Benz 250D
 
Árgerð 1990
 

          
 
 
 
  Númer DZ 106  
 
Tegund Mercedes-Benz 560 SEL
 
Árgerð 1990
 

          
 
 
 
  Númer LR 430  
 
Tegund Mercedes-Benz 300GD
 
Árgerð 1991
 
 
 
 
  Númer SP 390  
 
Tegund Mercedes-Benz 500SL
 
Árgerð 1993